Projekt Polska - Cypr.

REGULAMIN REKRUTACJI

Do projektu

,,Moje kompetencje – moją przyszłością osobistą i zawodową’’


§ 1

Definicje podstawowe

Na potrzeby niniejszego Regulaminu będą używane następujące definicje pojęć:

 1. Projekt- projekt ,,Moje kompetencje – moją przyszłością osobistą i zawodową’’.
 2. Realizator projektu- Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Węgrzynowie.
 3. Koordynator projektu- osoba zarządzająca projektem oraz odpowiedzialna za kwestie merytoryczne Projektu.
 4. Kandydat do projektu- uczennice Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Węgrzynowie. Osoba, która w chwili przystąpienia do rekrutacji spełnia wymogi formalne określone w niniejszym regulaminie.
 5. Uczestnik projektu- kandydat, który zostanie zakwalifikowany do udziału w Projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 6. Dokumenty rekrutacyjne- komplet dokumentów złożonych przez kandydata na uczestnika Projektu.
 7. Komisja Rekrutacyjna- zespół oceniający dokumenty rekrutacyjne kandydatów do udziału w Projekcie i dokonujący kwalifikacji kandydatów na uczestników projektu.

§ 2

Zasady rekrutacji uczestników do Projektu

 1. Uczestnikiem projektu może być uczennica Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Węgrzynowie.
 2. Rekrutacja będzie przebiegała w kilku etapach i będzie poprzedzona akcją informacyjną.
 3. Kandydat do projektu zgłasza swoją kandydaturę dobrowolnie i z dostępnością udziału w inicjatywie osobom z niepełnosprawnościami.
 4. Nabór uczestników projektu zostanie przeprowadzony w sposób otwarty i jawny.
 5. Kandydat na Uczestnika Projektu zaprezentuje swoją osobę przed Komisją Rekrutacyjną.
 6. Podczas rekrutacji brane są pod uwagę następujące kryteria oraz następująca liczba punktów:  

Lp

Kryterium rekrutacji

Ocena

Liczba punktów

1

Zachowanie

Wzorowe

7

Bardzo dobre

5

Dobre

3

2

Stopień znajomości języka angielskiego

Rozmowa swobodna,

Sama umie poprowadzić rozmowę

7

Rozmawia z pomocą nauczyciela

5

Elementarnie zna język obcy

3

3

Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych

Celujące, bardzo dobre, dobre

7

Dobre , dostateczne

5

Dostateczne

3

4

Zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły                    i środowiska, w tym wolontariat

Bardzo aktywna

7

Aktywna

5

Mało aktywna

3

5

Osiągane sukcesy w zawodach, konkursach

Udział w konkursach na szczeblu powiatowym

7

Udział w konkursach zewnętrznych i wewnętrznych

5

Udział w konkursach wewnętrznych

3

6

Komunikatywność , otwartość

Poziom komunikatywności

3 - 7

 

§ 3

Postanowienia końcowe

 1. Uczestników projektu wyłoni Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Do projektu zakwalifikowane będą uczennice spełniające kryteria wymagane w niniejszym Regulaminie, które uzyskają największą liczbę punktów.
 3. Komisja Rekrutacyjna wyłoni 2 osoby na listę rezerwową.
 4. Kandydaci zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani o udziale w Projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.
 5. Lista Uczestników Projektu zostanie zamieszczona na stronie internetowej i Facebooku.
 6. W przypadku wykreślenia z listy Uczestników projektu lub rezygnacji z udziału w Projekcie, zakwalifikowana będzie osoba z listy rezerwowej.
 7. Regulamin Rekrutacji dostępny będzie dla wszystkich uczennic Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia.

 

 


Tagi: projekt

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts