O NMOW-ie

Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Węgrzynowie, zwany dalej Ośrodkiem, jest całodobową placówką dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychologicznej.Do Ośrodka mogą być przyjmowane również wychowanki posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną
w stopniu lekkim.

W skład Ośrodka wchodzą:

 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z uprawnieniami szkoły publicznej,
 2. Niepubliczne Gimnazjum Specjalne z uprawnieniami szkoły publicznej.

Organem założycielskim i  prowadzącym Ośrodek jest Fundacja Centrum Edukacji, Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej z siedzibą w Warszawie.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.
Ośrodek ma swoją siedzibę pod adresem: Stary Węgrzynów 69, 28-350 Słupia (Jędrzejowska) oraz II siedziba ośrodka pod adresem: Stary Węgrzynów 63, 28-350 Słupia (Jędrzejowska).

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest wychowywanie resocjalizujące oraz rewalidacyjno - resocjalizujące, zmierzające do eliminowania przejawów niedostosowania społecznego, zapobiegania wykluczeniu społecznemu,  a także zapewnienia wszechstronnego rozwoju osoby i przygotowania do samodzielnego życia zgodnego z normami społecznymi i prawnymi.

Ośrodek  jest placówką funkcjonującą w rzeczywistości struktur Unii Europejskiej, przygotowującą młodego człowieka do życia w społeczeństwie.

Ośrodek:

 1.  zapewnia specjalną organizację nauki i metod pracy oraz udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami właściwymi dla placówek publicznych, wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży niedostosowanej społecznie, 
 2.  stosuje  metody pracy indywidualnej, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
 3.  w określonych przypadkach oferuje wychowankowi rewalidację, pomoc terapeutyczną w postaci terapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej, czy też zamkniętej,
 4.  każdemu wychowankowi umożliwia odkrycie swoich mocnych stron i rozwijanie zainteresowań,
 5.  zapewnia poszanowanie każdego człowieka i otwarcia na jego problemy,
 6.  daje młodemu  człowiekowi możność poznania technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 7.  przygotowuje do dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej oraz motywuje do nauki,
 8.  jest otwarty na środowisko lokalne i współpracę z organizacjami pozarządowymi, innymi szkołami i placówkami oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

Ośrodek obejmuje wychowaniem resocjalizacyjnym dziewczęta w wieku 13-18 lat umieszczone na podstawie postanowienia sądu rodzinnego.

W uzasadnionych przypadkach wychowanki mogą przebywać w Ośrodku dłużej, na podstawie kontraktu zawartego miedzy wychowanką a Ośrodkiem.

 Ośrodek realizuje działania wychowawcze  w trosce o rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny, społeczny,  moralny i duchowy.

 Ośrodek kształtuje postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, języka, tradycji i symboli oraz postawy tolerancji wobec innych narodów, religii i kultur, rozwija wrażliwość estetyczną młodzieży, umiejętności interpersonalne niezbędne do życia w społeczeństwie.

 Ośrodek organizuje specjalistyczną pomoc dla wychowanków.

 Ośrodek umożliwia podtrzymywanie związków emocjonalnych z rodziną i opiekunami prawnym wychowanek.

 Ośrodek zapewnia wychowankom:

 1.   możliwość ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, zgodnie z  ich możliwościami i zainteresowaniami,
 2.   doradztwo edukacyjno - zawodowe i pomoc w planowaniu dalszego kształcenia  i kariery zawodowej,
 3.  udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, w tym w zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu w wymiarze co najmniej 2 godzin dziennie, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne, zajęciach kulturalno – oświatowych, zajęciach rozwijających zainteresowania i szczególne uzdolnienia uczniów,
 4.  rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności poprzez czynne uczestnictwo we wszelkich pracach na rzecz Ośrodka.

Ośrodek może pokrywać koszty wyżywienia wychowanek, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Zakres celów i zadań realizowanych przez Ośrodek jest dostosowany do sytuacji  prawnej, rodzinnej, psychologicznej, zdrowotnej i materialnej wychowanka. 


Tagi: MOW ośrodek

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts