Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Węgrzynowie jest Dyrektor Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Węgrzynowie.

2) Inspektor ochrony danych osobowych w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Węgrzynowie zostanie powołany zgodnie z art. 158 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

3) Administrator danych osobowych – Dyrektor Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Węgrzynowie - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

a) rekrutacji uczniów/wychowanek do placówki,

b) ewidencji uczniów/wychowanek,

c) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, prowadzenie działalności wychowawczej i opiekuńczej,

d) w celach sprawozdawczych,

e) przeprowadzania egzaminów zewnętrznych,

f) korzystania z monitoringu wizyjnego na warunkach niezbędnych do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:

a) Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Węgrzynowie,

b) organy nadzoru,

c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy placówki,

d) podmioty współpracujące z placówką w zakresie edukacji, opieki i wychowania, zgodnie z obowiązującym prawem - ustawą z dn. 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.).

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, cytowanego wyżej Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Węgrzynowie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej placówki, w tym szkoły w placówce, wobec Pani/Pana dziecka.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


 


Tagi: Klauzula

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts